اصل آزادی نقل و انتقال عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی طبق قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در پرتو رویه داوری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی،واحدشیراز،دانشگاه آزاداسلامی،شیراز،ایران

2 استادیارگروه حقوق خصوصی،واحدشیراز،دانشگاه آزاداسلامی،شیراز،ایران

چکیده

مقاله حاضر در صدد بررسی اصل آزادی نقل و انتقال عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی طبق قواعد حاکم بر حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در پرتو رویه داوری بین‌المللی است از این رو این پژوهش درصدد آن است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه قواعد بین المللی و آرای مرکز داوری مسائلی که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد را مورد سنجش قرار دهیم، یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که در صورتی که توافقات دو یا چند جانبه و مقررات UNCTAD در کنار قواعد عام بین المللی نتواند شرایط مساعدی رابرای انتقال اصل، سود و عواید سرمایه‌ای توسط سرمایه گذار خارجی را فراهم نماید، سرمایه گذار چنانچه شرایط مربوطه به قواعد صلاحیت مرکز داوری را رعایت نموده باشد می‌تواند برای احقاق حقوق خود به این مرکز مراجعه نموده و رسیدگی به دعوی خود را مطابق با خواست خود خواستار شود.
کلمات کلیدی: اصل آزادی نقل و انتقالات سرمایه‌ای، سرمایه گذاری خارجی، مرکز داوری، صلاحیت مرکز، رویه بین المللی

کلیدواژه‌ها