بررسی ارتباط بین دینداری و بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،بوشهر ،ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،بوشهر ،

3 استادیار گروه معارف اسلامی ، واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،بوشهر ،ایران

10.30510/psi.2023.245433.1238

چکیده

بی تفاوتی اجتماعی حکایت کننده نوعی بی توجهی و بی قیدی در افراد نسبت به قوانین، هنجارها، حوادث و اتفاقات اجتماعی، سیاسی و . . . در جامعه است که از سوی عمدة اندیشمندان حوزه های مختلف مطالعاتی نکوهش شده و با قاطعیت محکوم گردیده است.
پژوهش حاضر که با هدف ارتباط بین دینداری با بی تفاوتی اجتماعی در شهر بوشهر می باشد، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی افراد 18 سال به بالای شهر بوشهر است که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در حدود 150 هزار نفر می باشد و 384 نفر از آنان بر اساس فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین دینداری و تمامی ابعاد آن یعنی بعد اعتقادی دینداری (38/0- P=)، بعد مناسکی دینداری (44/0- P=)، بعد پیامدی دینداری (27/0- P=)، بعد تجربی دینداری (32/0- P=)، بعد عاطفی دینداری (35/0-P=) با میزان بی تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان شهر بوشهر ارتباط منفی و معکوس و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان می دهد که دینداری بر بی تفاوتی اجتماعی تاثیر متوسط داشته (44/0-) و متغیر دینداری در مجموع 23/0 از واریانس متغیر بی تفاوتی اجتماعی را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها