عدالت و جنگ عادلانه از دیدگاه آگوستین قدیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران . ( نویسنده مسئول )

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

جنگ همیشه به عنوان یک پدیده در زندگی اجتماعی وجود داشته و همواره هم نکوهیده شده است و تقبیح جنگ جزئی از ادبیات سیاسی و اخلاقی تقریباً تمامی مکاتب فلسفی و سیاسی بوده است اما جنگ علی رغم تمامی ابعاد ناپسند و مذموم خود در شرایطی و تحت عوامل خاصی نه اینکه بد نیست بلکه بسیار ضروری میگردد ، با مروری بر تاریخ جوامع مختلف به وضوح شاهد برگ‌های زرینی از رشادت و مقاومت مردم آن بود که همواره به عنوان بخش درخشان حیات سیاسی و تاریخی مردم شمرده میشود و جنگ در مقام دفاع از میهن و عرض و ناموس و دفع تجاوز دشمن همواره مفتخر به تایید و تصدیق عقل و خرد و معرفت گردیده است تا جائیکه در دین اسلام جنگ تحت عنوان جهاد از فروع دین شمرده میشود، لیکن این سوال مطرح میشود که آیا در آموزه های مسیحیت جنگ مجاز و مشروع شناخته میشود ؟ آیا ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که جنگ مجاز تلقی گردد ؟ در این مقاله سعی در پاسخ به این سوالات اساسی داریم. نتایج مقاله حاکی است اگوستین با تاسی از سنت مسیحیت و با تلفیق دیدگاه‌های اندیشمندان ما قبل خود بویژه سیسرو به طور ماهرانه ای در جهت پر کردن خلاء ناشی از تفکر منع جنگ و ضرورت برقراری عدالت با توسل به جنگ در سنت مسیحیت میپردازد. همچنین، در آموزه های مسیحیت، ورود به جنگ تحت هر عنوان ممنوع گردیده است و مسیحیت توسل به جنگ را به طور کلی منع مینماید.

کلیدواژه‌ها