بررسی عوامل تأثیرگذار بر تداوم نگاه عوامانه به مردم در ایران دوره‌ی مشروطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه تاریخ ،دانشکده ادبیات، تاریخ دانشگاه الزهرا(س)

2 استاد،گروه تاریخ، دانشکده ادبیات،دانشگاه الزهرا(س)تهران.ایران

3 دانشیار،گروه تاریخ، بخش علوم اجتماعی،پیام نور، تهران.ایران

چکیده

در ایجاد و تداوم یک مفهوم عوامل متعددی می‌تواند تأثیرگذار باشد که این عوامل از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر با توجه شرایط حاکم بر آن جامعه متفاوت است. جامعه‌ی ایران عصر مشروطه نیز تحت تأثیر شرایطی بود که مدتها بر ایران حاکم بود، شرایطی مانند نوع نظام حاکمیت، نوع معیشت، شیوه‌ی زمین داری و فرهنگ عامه. با استقرار نظام مشروطه و شکل گیری قانون اساسی و برابری همه‌ی آحاد جامعه در برابر قانون، انتظار آن می‌رفت که نوع نگاه به عموم مردم تغییر پیدا کند اما با بررسی منابع دوره‌ی مشروطه شاهد تداوم به کارگیری واژه عوام در برابر خواص و نگاه ارزشی پایین به توده‌ی مردم هستیم. از این رو دراین پژوهش عوامل تأثیرگذار بر تداوم نگاه عوامانه و ارزشی پایین به عامه‌ی مردم در دوره‌ی مشروطه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های این پژوهش بیانگرآن است تداوم به کارگیری واژه‌ی عوام در برابر خواص و نگاه ارزشی پایین نسبت به عامه‌ی مردم به دلیل عدم تغییر در جایگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توده‌ی مردم بوده است و انقلاب مشروطه در تغییر نوع نگاه به عوام الناس و ارزش آفرینی برای آنان به عنوان ملت ایران موفق نبوده است.

کلیدواژه‌ها