مدل اتحاد استراتژیک بازاریابی شرکت‌های پتروشیمی تولید کننده متانول در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

چکیده

اتحاد بازاریابی توافق رسمی بین دو یا چند شرکت است که بر فعالیت‌های زنجیره ارزش پایین دستی تمرکز دارد. صنعت پتروشیمی بخشی‌ ارزش افزا در زنجیره صنایع نفت و گاز می‌باشد، که متانول یکی از محصولات آن است. احداث واحدهای‌ تولیدی متانول در ایران و تقاضای رو به رشد آن در دنیا، شرکت‌های تولیدکننده ایرانی را براین داشت که با به کارگیری ابزار اتحاد بازاریابی، گامی در توسعه بازار این محصول بردارند. از آنجایی که اتحاد بازاریابی نیاز به درک نحوه تشکیل، عملکرد و انحلال دارد، این پژوهش با هدف طراحی مدل اتحاد بازاریابی شرکت‌های پتروشیمی تولید کننده متانول انجام شد. این پژوهش از نظر دستاورد، هدف و روش به ترتیب جزء پژوهش‌های توسعه‌ایی، اکتشافی و کیفی می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌ مصاحبه است. داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق با مدیران عامل‌، بازرگانی و فروش نه شرکت تولید کننده متانول، با روش گراندد تئوری تحلیل شد و یک مدل نظری جدید مبتنی بر مدل آگاهی-انگیزش-توانایی تئوری پویایی رقابتی طراحی گردید، که می‌تواند پدیده‌های مرتبط با این اتحاد را توضیح و پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها