بررسی راه‌کارهای موفق غیررانتی شدن دولت‌های ایران از منظر جامعه‌شناسی سیاسی مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق،الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم تحقیقات،دانشگاه ازاد اسلامی،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده

هدف پژوهش حاضر تشریح یک چارچوب تحلیلی برای شکل‌گیری وضعیت غیررانتی دولت‌ها است. این چارچوب تحلیلی بر پایه رویکرد نظری جامعه‌شناسی مالی و الگوی مسلط در این حوزه یعنی نظریه دولت رانتیر ارائه می‌شود. در این راستا، بعد از مفهوم‌شناسی دولت رانتیر، ویژگی‌های آن از منظر جامعه‌شناسی مالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی تجارب معتبر کشورها برای تجهیز شهروندانشان هم مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته اصلی مقاله این است که برای رهایی از دولت رانتیر و رسیدن به توسعه پایدار ، باید با محوریت حکمرانی خوب ، به متغیرهای سیاسی به موازات متغیرهای اقتصادی توجه کرد. در این باره با محوریت رویکرد جامعه‌شناسی مالی در ایران و پاسخ به مسئله توسعه‌نیافتگی پایدار ایران، ساخت سیاسی، متغیر مستقل تلقی شده و به‌ویژه سیاست‌های پولی و مالی دولت از اهمیت فراوانی برخوردارند؛ چرا که یک کشور ثروتمند و صاحب اقتصاد مولد ، وضعیت رانتیری پیدا نمی‌کند، لذا فقر عامل رانتیریسم است.

کلیدواژه‌ها