بررسی و تحلیل حق رأی زنان در اندیشه سیاسی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران.

2 استادیار گروه معارف، دانشگاه فرهنگیان، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

اعطای حق رأی به زنان یکی از حوزه‌های چالش‌برانگیز فقه شیعه در دوره‌ متأخر بوده و به‌رغم فرازونشیب‌های متعدد، در دوران کنونی به رسمیت شناخته‌شده است. به لحاظ دیدگاه فقهی ازآنجاکه رأی دادن نوعی قضاوت کردن تلقی شده و بسیاری از فقهای شیعه قضاوت زنان را صحیح نمی‌دانند، به‌طور سنتی، مراجع وفقهای شیعه مخالف با اعطای حق رأی به زنان بوده‌اند. در سده‌ اخیر و با ورود نظام انتخاباتی به کشورهای اسلامی، به‌تدریج مسئله‌ اعطای حق رأی به زنان نیز مطرح شد. اسلام در کنار حقوق مالی، اقتصادی، اشتغال، و آموزش توجه خاصی به حقوق سیاسی زن نموده و در مسائل سیاسی و اجتماعی برای زنان شخصیت حقوقی پیش‌بینی نموده چراکه زنان نقش چشم‌گیری در تاریخ و تحولات جامعه خود ایفا نموده‌اند. در تاریخ اسلام شواهد فراوانی از مداخله زنان در امور سیاسی وجود دارد .این پژوهش باهدف بررسی و تحلیل حق رأی به زنان در اندیشه و منابع اسلامی به روش توصیفی-تحلیلی انجام‌شده است.

کلیدواژه‌ها