شناسایی راهبردهای تعیین دستورکار سیاست‌های ‌انتخاباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیارگروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران: M.Paykani@khuisf.ac.ir

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

سیاست‌ های انتخاباتی از جمله مسایل عمومی هستند که نقش مهمی در پیش‌ برد اهداف یک نظام سیاسی و تأمین مشروعیت آن ایفا می‌ کنند . هدف این مقاله شناسایی راهبردهای تعیین دستورکار سیاست‌ های انتخاباتی است. سوال اصل پژوهش آن است که راهبرد های تعیین دستو رکار سیاست‌ های انتخاباتی چیست ؟ مقاله حاضر به مثابه پژوهشی توسعه ای ، که در سنت پژوهش های کیفی از روش تحلیل محتوای عرفی انجام شده است ، به دنبال کشف مقوله ها از داده هابرای شناسایی راهبردها‌ از مصاحبه‌ های عمیق با 17 نفر از کارشناسان که به روش گلوله برفی انتخاب شده‌ اند صورت گرفته ، که درمجموع 171مفهوم معنا دار و 18 مقوله و 5تم و 3 بعد برای راهبرد شناسایی شد.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است درتعیین دستورکار سیاست‌های انتخاباتی در مجموع سه راهبرد شامل حل مشکلات اجرایی و نظارتی،درک بازاریابی سیاسی و تقویت نظام حزبی موثر هستند.

کلیدواژه‌ها