شناسایی عوامل اقتصادی مهاجرت ترکمن های استان گلستان به ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی. واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران. نویسنده مسئول

3 عضو هیات علمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران .

4 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران .

چکیده

در حال حاضر کشور ترکیه به دلیل داشتن شرایط اقامت ساده‌تر نسبت به دیگر کشورها، مقصد مهاجرت برای بسیاری از ایرانیان است. این امر به ویژه برای افراد ترک زبان مانند ترکمن‌های استان گلستان بیشتر صورت می‌پذیرد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اقتصادی مهاجرت ترکمن‌های استان گلستان به ترکیه انجام شد. این مطالعه در دو بخش کیفی (روش داده بنیاد) و کمی (آزمون t تک نمونه و آمار توصیفی) انجام گردید. بخش کیفی توسط مصاحبه با 20 نفر از خبرگان شامل اعضای هیات علمی، مدیران، کارشناسان و صاحب نظران ترکمن در استان گلستان و ترکیه که دارای اطلاعات مناسب و دقیقی راجع به مهاجرت ترکمن ها از استان گلستان بودند انجام شد. بخش کیفی نیز توسط ارائه پرسشنامه مستخرج از بخش کیفی به 185 نفر از مهاجران ترکمن استان گلستان به ترکیه انجام گردید. بر اساس نتایج بخش کیفی، 69 کد باز ، 8 کد محوری و 4 کد انتخابی به عنوان عوامل اقتصادی مهاجرت ترکمن‌های استان گلستان به ترکیه شناسایی گردید. همچنین بر اساس نتایج بخش کمی و آزمون t تک نمونه، آماره t متغیرهای فرصت‌های شغلی، درآمد مورد انتظار، تامین آینده شغلی فرزندان و امنیت اقتصادی به ترتیب برابر 166/6، 618/14، 087/18 و 479/7 می‌باشند که سطح معنی داری آنها کمتر از 05/0 است.

کلیدواژه‌ها