پیامدهای سیاسی-اقتصادی مدیریت ژئوپلیتیک تنگة هرمز در سیاست خارجی ج.ا.ایران بر امنیت خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحدلامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه ازاد اسلامی، لامرد ، ایران

چکیده

مجموعه ارزش‌های ارتباطی، اقتصادی و ژئواستراتژیک‌ تنگة‌ هرمز به آن موقعیت راهـبردی ویـژه‌ای داده‌اند که مورد توجه قدرت‌های جهانی‌ قرار دارد هر یک‌ از‌ آن‌ها برای گسترش اقتدار و کنترل خود بر تنگه‌ می‌کوشند. از همین رو، مسئلة امنیت و مدیریت ژئوپلیتیک تنگة هرمز توسط ایران بحثی در ساختار امنیتی منطقه است و در ساختار امنیتی منطقة خلیج فارس جمهوری اسلامی ایران رویکرد دفاعی-تهاجمی را با توجه به حضور آمریکا در خلیج فارس به عنوان به عنوان تهدید امنیتی اتخاذ کرده است. به گونه ای که عوامل تنش زا در تنگه هرمز چنانچه تبدیل به تهدیدی جدی شود و امنیت ایران را با خطر مواجه کند بازدارندگی امنیتی در خلیج فارس از نظر ایران با امنیت عبور انرژی از تنگة هرمز ربط می یابد. در همین راستا، پرسش پژوهش حاضر این است که مدیریت ژئوپلیتیک تنگه هرمز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه پیامدهای سیاسی اقتصادی بر امنیت خلیج فارس دارد؟ فرضیة این پژوهش بیان می دارد که تنگه هرمز می تواند نقش نظامی و دفاعی برای در امان ماندن از تهاجم نیروهای فرامنطقه ای داشته باشد و برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقطه فشار بر اقتصاد جهانی (اگر منافعش دچار بحران شود)، استفاده خواهد کرد. با توجه به وابستگی قدرتهای جهانی به نفت خلیج‌فارس، قطع نفت از این تنگه به اقتصاد آنان ضربه جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.

کلیدواژه‌ها