توسعه‌ی هنجاری حقوق بین الملل بشر از طریق نظارت قانونی سازمان‌های بین المللی غیر دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری،گروه حقوق،واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران

2 استادیار،گروه حقوق ،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار،گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

سازمان‌های غیردولتی ناظر برحقوق بشر طیف وسیعی از اقدامات نظارتی را انجام می‌دهند.ضمن جمع آوری اطلاعات مرتبط با امور کاری خود، از قربانیـان نیـز حمایت کرده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابـل بـا دولت‌ها و سـایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می‌آورند. برنامه‌هایی را نیز برای آمـوزش حقـوق بشـر تهیه می‌کنند. آن‌ها همچنین حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین المللـی تثبیـت کرده و قربانیان ناقض را در جریان دادرسی‌ها، به عناوین مختلف چه دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان، همراهی می‌کنند. سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری درسال هـای گذشـته نقشی بس مهم در تهیه‌ی طرح‌های مربوط به اسناد بین المللی حقـوق بشـر ایفـا کرده‌اند و دولتها را برای تصویب ایـن اسـناد کـه خـود آنهـا نیـز مبـدع و تهیـه کننده‌ی هسـتند، ترغیب کرده‌اند. مقاله‌ی پیشرو، رویکـردی توصـیفی و پژوهشـی نسـبت بـه فعالیت‌های سازمانهای غیردولتی بین المللی بر توسعه‌ی هنجاری حقوق بین الملل بشر دارد .بسیاری از افرادی که در این مورد صحبت می‌کنند و یا حتی دستی در آتش نویسندگی دارند این پر پرواز را بسیار مطلوب دیده و از آن بعنوان موفقیت یاد می‌کنند .

کلیدواژه‌ها