بررسی و تحلیل تاریخی نقش سیاست حکومت قاجار بر تأثیرپذیری تزئینات معماری از غرب با تأکید بر نقوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه هنر، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 دانشیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

4 استاد، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان. ایران.

چکیده

عصر قاجار آغاز تحولات گسترده در تمامی ابعاد در مواجهه با تمدن غرب بوده است.در سال‌های پیشرفت اروپائیان؛ جامعه‌ی ایران در اثرعوامل داخلی و خارجی متعدد وضعیت نامطلوبی را تجربه می‌کرد. در چنین شرایطی برای جبران این عقب‌ماندگی در بسیاری از زمینه‌ها از غرب الگوبرداری شد که معماری نیز از این امر مستثنا نبود. در این دوره گسست شدیدی در روند معماری ایران پدیدآمد و تقلید از معماری غرب در معماری ایران آغاز شد که یکی از این جنبه‌های تأثیرپذیری، در تزئینات معماری نمایان شد. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی-تاریخی به مطالعه تاریخ سیاسی عصر قاجار پرداخته است و از طریق روش داده بنیاد به این پرسش پاسخ داده است که نقش سیاست قاجار بر تأثیر پذیری نقوشِ تزئینات معماری از غرب چه بوده است.پس از کدگذاری رخدادها و تحلیل داده‌ها؛ ضعف در چهار شاخص علم به مصالح جامعه، ایجاد اسباب رفاه و امنیت، اداره و مراقبت از امور داخلی، برنامه و شیوه عمل به عنوان کدهای محوری اثرگذار بر گرایش حکومت به غرب بدست آمد که در ارتباط مستقیم با ورود نقوش تزئینات معماری غرب به ایران است.

کلیدواژه‌ها