شناسایی و تحلیل ابعاد کیفی فناوری اطلاعات و سهم ان در توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران ،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت، واحد تهران مرکز،دانشگاه ازاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

چکیده

هدف این مطالعه، طراحی و ارایه مدل ارتباطی فناوری اطلاعات و توسعه پایدار در
کشور میباشد. مطالعه حاضر با اتخاد یک رویکرد اکتشافی، و روش کیفی تحلیل تم،
عوامل و ابعاد مرتبط با مفاهیم پژوهش را استخراج کرده و مدلی در این راستا ارایه نمود.
مصاحبه های صورت گرفته با 8 خبره پژوهش با استفاده از رویکرد کدگذاری باز و شبکه
مضامین و تحلیل آن برای دو متغیر توسعه پایدار و فناوری اطلاعات انجام شد. پس از
گردآوری مصاحبهها از خبرگان پژوهش، این مصاحبهها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا
کدگذاری شدند تا کدهای باز استخراج گردند. در این گام 497 کد در بخشهای مختلف
متون شناسایی و تعیین گردید. این کدها به عنوان مضامین یا تمهای اصلی شناخته
میشوند. سپس مبتنی بر گامهای بعدی در روش تحلیل تم این کدها تقلیل داده شد و
کدهای دارای ماهیت مشابه در قالب مضامین سازمان دهنده ظاهر گردیدند. پروسه تقلیل
مضامین ادامه پیدا نموده و بدین ترتیب مضامین فراگیر به عنوان ابعاد نهایی متغیرهای
توسعه پایدار و فناوری اطلاعات آشکار میگردند. طبق نتایج مطالعه فناوری اطالعات
دربردارنده شش بعد کیفیت اطالعات، کیفیت خدمات، کیفیت سیستم، منافع درک شده،
استفاده از فناوری و رضایت از سیستم و توسعه پایدار دربردارنده سه بعد کلی اجتماعی،
زیست محیطی و اقتصادی میباشد

کلیدواژه‌ها