بررسی علل رشد پوپولیسم ملی گرا در غرب: مطالعه موردی پیروزی دونالد ترامپ 2016

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی(اندیشه سیاسی)، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 دانشیار و عضو هیات علمی‌، گروه علوم سیاسی‌، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی‌، همدان، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار و عضو هیات علمی‌، گروه علوم سیاسی‌، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی‌، همدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر در پی بررسی علل و عوامل رشد پوپولیسم ملی گرایانه در برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا است. ادعای نوشتار حاضر این است مدرنیته غربی و پدیدهی گسترده ی جهانی شدن در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، و سیاسی به عنوان مشخصه ی بارز و جریان غالب این قرن حاضر که با خود تعارضاتی به همراه داشته است که یکی از نتایج یا محصولات این تعارضات ظهور پوپولیسم در سیاست دولت ها و دستیابی احزاب پوپولیستی راست افراطی در اروپا و جریانات پوپولیستی در آمریکا، شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رشد پوپولیسم در کنار سایر عوامل، عمدتاً ناشی از پیامدهای جهانی شدن (گلوبالیزاسیون) از جمله بحران اقتصادی، رشد بیگانه هراسی در قالب سیاست های ضد مهاجرتی و بحران هویت و ناخشنودی، سقوط اجتماعی، ترس و نگرانی و بحران هویت و ناکامی و عملی نشدن اهداف پدیده جهانیشدن است. روش پژوهش کیفی، از نوع تبیین علی و روش گردآوری دادهها، کتابخانه ای و همچنین بهره گیری از منابع، ضمن بازخوانی مفاهیم نظری در خصوص پوپولیسم، پرداخته و ویژگی های آن را بیان کرده و می کوشد زمینه های رشد و شکل گیری آن را این کشورها را تا اندازه ای روشن کند. 

کلیدواژه‌ها