تحدید و توسعه احکام فقهی حقوقی عقد موقت به جهت ضرورت اجتماعی مبتنی بر قاعده مصلحت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاداسلامی ، زاهدان ، ایران

2 دانشیارگروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان،ایران

3 دانشیارفقه ومبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

چکیده

از جمله مؤلفه های ضروری در صدور احکام اجتماعی، عنصر مصلحت است، به نحوی که اگر مصلحت و دگرگونی های جامعه با در نظر گرفتن اوصاف درونی و بیرونی و یا شرایط و قیود متحول شود؛ احکام آن نیز به طور قهری تغییر میکند. مسأله تحدید و توسعه احکام فقهی حقوقی ازدواج موقت به جهت ضرورت و مصلحت اجتماعی یکی از مصادیق قابل بررسی در این حیطه می باشد، زیرا این نوع ازدواج از طرفی می تواند موارد ناامنیهای جنسی را کاهش داده و نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد، از طرفی دیگر ممکن است موجبات تضعیف و از هم پاشیدن بنیان خانواده را فراهم نماید. در مجموع می توان گفت؛ ازدواج موقت به شرط عدم سوء استفاده میتواند پاسخگوی قسمتی از ضرورتهای اجتماعی باشد و موجب کاهش ناامنیهای جنسی، روابط نامشروع و آسیب های اجتماعی از جمله فحشاء گردد، اما در شرایطی که این ازدواج سبب آسیب به ازدواج دائم و بنیان خانواده گردد و یا به مصلحت جامعه نباشد، لازم است محدود شده و قوانین و مقررات متناسب با این شرایط، تدوین و تصویب گردد. 

کلیدواژه‌ها