بررسی تخلف دولت منشا همه گیری ویروس کووید-19 از منظر حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

2 استاد گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران،گروه حقوق عمومی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش دولت منشاء در شیوع پاندمی ویروس کرونا در چارچوب اصل مسئولیت دولتها انجام شده است. سئوال اصلی مقاله بدین قرار میباشد:  چگونه رفتار دولت منشاء در بحران کرونا، می تواند مشمول قوانین حقوق بین الملل شود؟ فرضیه ای که بر اساس سئوال مزبور مطرح میشود این است که برخورد غیرشفاف و رفتار غیرمسئولانه ی دولت چین در مراحل مختلف شیوع ویروس کرونا از جمله در زمینه ی اطلاع رسانی به سازمان بهداشت جهانی، این دولت را از منظر قاعده ی مسئولیت دولتها مقصر میداند. یافته های پژوهش نشان میدهند دولت منشا، به ویژه در ارتباط با مقررات بین المللی بهداشت، به تعهدات خود عمل نکرده است و به موقع تحولات مربوط به شیوع کرونا را به سازمان مذکور اطلاع نداده است. بر این اساس در مسئله کرونا از منظر حقوق بین الملل تخلف کرده است که می تواند برای این کشور جریمه و جبران خسارت در پی داشته باشد. چارچوب نظری مقالهی حاضر، اصل مسئولیت دولتها و نظریه ی جبران خسارت در دکترین حقوق بین الملل بوده و روش مورد استفاده در آن، تفسیری ـ کیفی و بر مبنای مطالعه ی داده های موجود و تفسیر آنها میباشد. 

کلیدواژه‌ها