رویکرد مجلس شورای اسلامی به قوانین غیرکیفری در راستای کاهش فساد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری حقوق گرایش عمومی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،

3 رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه

چکیده

موضوع این تحقیق بررسی رویکرد و جایگاه مجلس شورای اسلامی به کاهش فساد در حوزه قوانین غیرکیفری است. بنابراین سئوال پژوهش این است که رویکرد مجلس به قوانین غیرکیفری در حوزه مبارزه با فساد کدام است. فرضیه پژوهش این است که فرضیه این پژوهش نیز آن است که علیرغم اهتمام حداقلی دستگاه قانونگذاری درخصوص این دو موضوع و شاخص‌های فرعی آن از جمله مسئله شفافیت نظام بودجه‌ای کشور، رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان نظام و حمایت قانونی از افشاگری فساد، توجه کافی و شایسته‌ای جانب نهاد به این حوزه‌ها صورت نگرفته است.  نتایج تحقیق نشان می دهد که هرچند مجلس شورای اسلامی در دهه‌های اخیر توجه بیشتری نسبت به موضوعاتی چون شفافیت و حق دسترسیِ عمومی به اطلاعات و تعارض منافع نشان داده اما در عمل آنچه که بدست آمده فاصله قابل توجهی با شرایط استاندارد و مطلوب دارد. روش تحقیق در این مقاله، کیفی از نوع کیفی-تفسیری است و داده ها به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری گردآوری می شود.

کلیدواژه‌ها