تبیین جامعه شناختی اثر سیاست های پولی بر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده از طریق کانال اعتبارات بانکی و نرخ ارز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

در اقتصاد ایران، عواملی مانند دارایی های مالی دولت و قیمت مسکن در هر سال از ابزارهای سیاست های مالی محسوب می­شود که این موضوع به نوبه خود نقش به سزایی در اقتصاد کشور و روند فعالیت های بانک ها خواهد داشت. در این پژوهش از اطلاعات مالی- اقتصادی  بانک اطلاعاتی ایران از سال 1368 تا سال 1397 به صورت فصلی استفاده شده­است. در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از رویکرد الگوی تصحیح خطای برداریVEC به بررسی نقش سیاست های مالی بر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده از طریق کانال اعتبارات بانکی و نرخ ارز در دو الگوی متفاوت پرداخته شود. نتایج آزمون یوهانسون  نشان می­دهد که روابط معناداری میان متغیرهای دارایی های مالی و نرخ سپرده، تسهیلات بانک ها، صدور پروانه های ساختمانی و نرخ ارز و همچنین میان متغیرهای شاخص قیمت مسکن و نرخ سپرده، تسهیلات بانک ها، صدور پروانه های ساختمانی و نرخ ارز وجود دارد. یافته ها بیانگر این موضوع بود که الگوی دوم از برتری بیشتر نسبت به الگوی اول برخوردار است. همچنین متغیر های ابزار سیاستی اثر مثبت و معنادار بر متغیر های تعداد پروانه ساختمانی صادرشده و قیمت مسکن در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با توجه به کانال اعتباری دارد. متغیر نرخ سپرده که به عنوان ابزار سیاستی استفاده شده است در میان مدت و بلند مدت می­تواند تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده را با توجه به میزان تسهیلات بانک ها افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها