بررسی تأثیر اندیشه‌های سید قطب بر سلفیون جهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی، واحد خرم اباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم اباد، ایران

چکیده

سلفی‌گرایی، جریانی افراط‌گرا است که به لحاظ تفسیری که از جامعه اسلامی دارد و نیز با خلق یا تغییر برداشت از برخی مفاهیمی چون جهاد، تکفیر، هجرت، کفر، شرک، دارالکفر و جاهلیت، در طول زمان و در برهه‌های مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است. اندیشه‌های سید قطب نقش فراوانی در تئوریزه شدن و گسترش تفکرات سلفی‌گرایی داشته است تا جایی که در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند افغانستان، پاکستان، مصر، ترکیه و... افکار و اندیشه‌های سید قطب به وضوح دیده می‌شود. شناخت تفکرات گروه های سلفی با توجه به نقش مؤثر آنها در برخی حوادث منطقه ای اهمیت فراوانی دارد. با توجه به این موارد، مقاله پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که اندیشه‌ها‌ی سید قطب چه تأثیری بر سلفیون جهادی داشته است؟ پژوهش حاضر بر این باور است که اندیشه‌های سید قطب به عنوان منبع تغذیه گروه-های سلفی – جهادی توسط برخی متفکرین اسلامی باز تولید شده و دستمایه حرکت‌های افراطی سلفیون جهادی گردیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی به نگارش درآمده است.

کلیدواژه‌ها