حقوق افراد دو جنسیتی در ایران و خلا های قانونی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی حقوق حاکم بر افراد خنثی یا دو جنسیتی، جایگاه و سهم حمایتی تقنینی از این اقلیت ها در قانون است. به طور کلی سیری در حقوق این اشخاص داشته باشیم و در نهایت خلاء های تقنینی و حمایتی از این افراد را بیان نماییم. بنابراین در رابطه با این مهم ، مطالعه حاضر به صورت تحلیلی- توصیفی انجام پذیرفته است. با این اوصاف نتایج نشان می دهد: موضوع دو جنسیتی هر چند در جامعه ایران به شکلی تابو بوده و حقوق اجتماعی این افراد در میان کتمان جنسیتشان نفی می گردد، اما در برخی حقوق این اشخاص از جمله ارث و به صورت پراکنده، وصیت، قصاص، دیات و ... در فقه تشریح و بررسی شده است. به تأسی از آن در قانون می توان واکاوی کرد، تعلق جنسیت مرد و یا زن در خنثی غیر مشکل و یا ظاهر است. اما چالش جدی به ویژه در حقوق مالی ( ارث، دیه، وصیت و ...) خنثی مشکل می باشد. این در حالی است که فقها در خصوص ازدواج خنثی مشکل بالاتفاق آن را رد نموده و حرام می دانند. پس بر اساس این نتایج اقلیت های دو جنسیتی در نظام حقوقی ایران و همچنین از نظر اجتماعی (مثل عدم قبول این وضعیت به واسطه شکل سنتی و دینی جامعه) و از نظر قانونی (مثل بوروکراسی اداری پیچیده)، و نیز هزینه معالجه دارای مشکلاتی هستند. که به نظر می رسد حمایت قانون و قانونگذار در این عرصه غالب تر و پر رنگ ترباید جلوه کند.

کلیدواژه‌ها