مسئولیت مدنی دولت در روند تملک اراضی ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

چکیده

موضوع زمین همواره از موضوعات مهم در کشور بوده است. ملی نمودن اراضی جنگلی و مرتعی ، برای تأمین منافع عمومی انجام می شود ومصداقی از اّعمال حاکمیت محسوب می‌شود و در صورت ورود ضررو زیان ناشی از عمل ملی ، دولت از جبران خسارت معاف می باشد.پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که در مواردی که دولت بر خلاف قانون، اراضی غیر ملی و مستثنیات اشخاص را ملی می نماید ، آیا باز هم می توان به استناد حق حاکمیت ، دولت را از مسئولیت معاف دانست ؟ روش پژوهش حاضر مروری و اسنادی است که سعی شده است با بهره گیری از مقالات و کتب مربوطه به موضوع بنگرد. در این نوشتار پس از تحلیل اَعمال حاکمیت در عمل تشخیصی اراضی ملی و نقد و بررسی آراء مختلف ، به این نتیجه خواهیم رسید که در ملی نمودن اراضی مستثنیات ، در تحقق مسئولیت مدنی و ضمان دولت تردید نمی توان کرد.

کلیدواژه‌ها