تحلیل تطبیقی ساخت‌شناختی بناهای دولتی – عمومی در سه دورۀ پهلوی اول، پهلوی دوم و پس از انقلاب در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از عوامل بسیار مهم در تعریف گستره ی دیسیپلین در حوزه ی سبک شناسی معماری ایران انجام پژوهش های تطبیقی دوره های مختلف زمانی بر اساس بررسی علل ایجاد رویکردها و گرایش های متعدد و تأثیر آن ها بر ساخت شناختی معماری می باشد. به این منظور پژوهش حاضر با روش تحلیلی - تاریخی به بررسی تطبیقی ساخت شناختی بناهای دولتی سه دوره ی پهلوی اول، پهلوی دوم و پس از انقلاب پرداخته است. چرا که این گونه بناها به دلیل حمایت همه جانبه ی حکومتی از نقش قابل توجهی در ترویج سبک های مختلف معماری برخوردار هستند. از آن جا که از زمان کودتای1299 شمسی به بعد، سراسر مملکت تحت سلطه ی پایتخت در می آید و فعالیت ها و بناهای دولتی و عمومی ابتدا در پایتخت متمرکز و احداث می شدند شهر تهران به عنوان بستر مورد بررسی انتخاب شده است. در این راستا سعی شد تا با استخراج مولفه های ساخت شناختی به عنوان زیرمجموعه های شاخصه های دوره های مختلف رابطه ی میان نظر و عمل یعنی میزان تطبیق آثار با نظریات رایج دوره ی خود سنجیده شود.تا علاوه بر بازشناسی رویکردها و گرایش ها و تعریف گستره ی دیسیپلین بتوان به راهکارهایی مطالعاتی جهت تدوین مبانی نظری پشتوانه ای در آینده دست یافت.

کلیدواژه‌ها