تعهدات بین‌المللی در حمایت از قربانیان تروریسم از منظر حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد

2 گروه حقوق واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ایران ، استادیار دانشگاه یزد

3 گروه حقوق واحد نجف اباد ، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ، ایران ، دانشیار آزاد خوراسگان

چکیده

امروزه جامعه بین‌المللی، تروریسم را به عنوان یکی از جرائم جهانی مورد شناسایی قرار داده است. و مبارزه با آن را از وظایف دولت‌ها دانسته است.گروه‌های تروریستی با ایجاد ترس و وحشت عمومی به نقض حقوق بنیادین بشرهمچون حق حیات، حق امنیت و دیگر حقوق اساسی انسانها می‌پردازند و حقوق بشر را قربانی خود می‌سازند. قربانیان تروریسم علاوه بر کشته و زخمی شدگان، شامل بازماندگان و نزدیکان قربانیان اقدامات تروریستی نیز می‌شوند. این قربانیان به صورت تصادفی و اتفاقی مورد حمله تروریستی قرار می‌گیرند. و در شمار بی‌گناه‌ترین افراد انسانی هستند. بنابراین شایسته ونیازمند توجه و واکنش حمایتی ویژه در پرتو حقوق بشر می‌باشند. هدف این پژوهش اینست که مبتنی بر یک روش توصیفی-تحلیلی تعهدات حقوق بشری جامعه بین‌المللی دولت‌ها در حمایت از قربانیان تروریسم و جایگاه این نوع از تعهدات در حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه این پژوهش اینست که جامعه بین‌المللی دولت‌ها با پیروی از تعهدات بین‌المللی خود، در یک مسیر درست گام برداشته است و باستناد این تعهدات و در راستای حمایت از ارزش‌های بنیادین حقوق بشر، متعهد و موظف به رعایت و حمایت از قربانیان تروریسم می‌باشد. و البته این موضوع خود روشی برای مبارزه با تروریسم نیز محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها