نقدهای اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا ، گروه حقوق عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان ) ،اصفهان ، ایران

2 استادیار حقوق عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان ( خوراسگان ) اصفهان ، ایران (نویسنده مسؤل)

3 استاد ،گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران

4 استادیار حقوق ، گروه حقوق ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران

چکیده

دولت رفاه که بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر دنیا طرفداران بسیاری پیدا کرده و مدت بیش از دو دهه حکمرانی داشت به تدریج از اوایل دهه 70 میلادی ضعف هایش آشکار شد. در واقع دولت رفاه در ابتدا ابزاری در دست دولتمداران برای جلوگیری از رکود و شکست اقتصادی بود. اما در دهه هفتاد میلادی افزایش تورم و هزینه های رفاهی و بالا بردن وظایف دولت ،دولت را با مشکلات جدی مواجه کرد. دولت رفاه متهم به تمرکز بر دیوان سالاری و عدم کارامدی، ایجاد خدمات رفاهی انحصاری منشا فشارهای تورمی، تقدم قائل شدن بر مصرف و باز توزیع درآمد و ثروت و دارای اثر نامطلوب بر خود اتکایی و بخش خصوصی،تشویق بر انتخاب مصرف کنندگی و کاهش میل به پس انداز، تامین خدمات رفاهی با کیفیت پایین و ناموفق بودن در کاهش فقرگردید .هدف پژوهش نقد اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک است و روش پژوهش کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها