بررسی جامعه شناختی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش (مورد مطالعه: فارغ‌التحصیلان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی اثرات آموزش‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای بر اشتغال فارغ التحصیلان شهر تهران انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ نتایج پژوهش، کاربردی و از لحاظ هدف، از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای گردآوری داده‌های پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق در بخش کمی که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شد، 315 نفر از فارغ التحصیلان رشته‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای می‌باشند. و در بخش کیفی 7 نفر از خبرگان حوزه آموزش و علوم اجتماعی می‌باشند. برای بررسی سؤالات تحقیق از آزمون KMO، بارتلت و آزمون آماریT تک نمونه‌ای با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و کار و دانش نقش چندانی در بهبود و ارتقاء کارایی بیرونی فارغ‌التحصیلان در ابعاد فردی و اجتماعی- آموزشی ، اقتصادی و حمایت دولت و کارآفرینی نداشته است و سطح کیفی آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش پایین‌تر از سطح کیفی متوسط در جامعه بوده است. همچنین آموزش‌های فنی حرفه‌ای نقش چندانی در ارتقا و بهبود شاخص‌های مورد بررسی بر روی افراد نداشته است. در نهایت به ارائه راه‌کارها و پیشنهاداتی در این حوزه پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها