بررسی و تبیین مولفه ها و موانع افزایش مشارکت عمومی در حکومت از منظر متون دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی،واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد،ایران

2 استادیارگروه حقوق،واحد میبد ، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 استادیارگروه حقوق،واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی،یزد،ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه ها و موانع افزایش مشارکت در حکومت از منظر متون دینی انجام شده است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی نظام مقوله‌ی قیاسی به بررسی و استخراج بنیان‌های مشارکت و حکومت از منظر متون دینی استفاده شده است. حوزه‌ی پژوهش کلیه‌ی متون روایی، پژوهش‌های انجام شده و اسناد می‌باشد که از میان منابع موجود، قرآن ،نهج‌البلاغه و غررالحکم به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جستجوی داده‌ها از دو روش لغت کاوی و معنا کاوی استفاده شد و همچنین جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش با استفاده از منابع الکترونیکی و از روش اسنادی و فیش‌برداری صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش بر اساس رویکرد توصیفی_تفسیری ، که با استفاده از کدگذاری و مقوله‌بندی انجام گرفته است و در نهایت بر اساس این رویکرد، کدهای شناسایی شده در 4 طبقه اصلی شامل: نسبت مشارکت در حکومت، نقش مشارکت در حکومت،مبانی افزایش مشارکت در حکومت،عوامل کاهش مشارکت در حکومت براساس دو مبنای مشارکت و حکومت استوار است طبقه بندی شدند که نسبت میان مشارکت در حکومت تأیید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها