تبیین مولفه های موثر در اندازه گیری سرمایه فکری با رویکرد فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران _ نویسنده مسول

3 گروه حسابداری، واحد بستان اباد، دانشگاه ازاد اسلامی، بستان اباد _ ایران.

4 گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز _ ایران

چکیده

سرمایه فکری در واقع مجموعه‌ای از دارایی‌هـای دانـش‌محـور اسـت کـه بـه یـک سـازمان و شرکت اختصاص دارد و به‌طور قابل ملاحظـه‌ای در بهبـود وضـعیت مولفه های اخلاقی شرکت‌ها تاثیرگذار است. از طرفی فراتحلیل، مجموعه‌ای از تکنیک‌های آماری است که برای شناسایی و سنجش روابطی که از مجموعه تحقیقات موجود استخراج شده‌اند، به کار می‌رود. این روش کمّی، امکان ادغام دقیق یافته‌های مطالعات قبلی در مورد یک موضوع خاص برای ارزیابی اثر کلی مطالعات موجود و ارزیابی اثر ویژگی‌های داده‌های مختلف بر نتایج را فراهم می‌کند. انجام فراتحلیل استنباطی با استفاده از بسته نرم‌افزاری فراتحلیل جامع و نرم‌افزار R صورت گرفت. بر اساس نتایج فراتحلیل استنباطی به بررسی رابطه بین مولفه‌های سرمایه فکری و مولفه‌های مولفه های اخلاقی پرداخته شد. نتایج نشان داد که میانگین اندازه اثر برآورد شده بین سرمایه فکری و مولفه های اخلاقی 015/0 و معنی داری و مثبت بوده است. در نتیجه‎گیری در می‎یابیم که مطالعه‎ی سرمایه‎ی فکری طی سی و سه سال گذشته در ایران پیشرفت‎های انکارناپذیری داشته و کامل‎تر شده است. امروزه نه تنها دانشگاهیان از رشته‎های مختلف، بلکه سایر ذی‎نفعان مهم اجتماعی (حرفه‎ای‎ها، سیاست‎گزاران، مدیران و غیره) نیز این حوزه را بیشتر می‎شناسند. محققان می توانند در تحقیقات آتی وضع موجود را به چالش کشیده و روش‎های ابتکاری و آزمایش چیزهای جدید در مورد سرمایه فکری را به‌کار ببرند.

کلیدواژه‌ها