تببین پیامدهای اخلاقی حکم فقهی وحقوقی شبیه سازی انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق خصوصی ،گروه حقوق، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 عضوهیئت علمی واستادیار گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور

3 عضو هیئت علمی واستادیارگروه حقوق، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

شبیه سازی انسان، از مقوله های نو و جدید و یکی از موضوعات چالش برانگیز است که هنوز در آغاز راه شگرف و بی مانند خود است. پس از بررسی فرضیات در این تحقیق، به عنوان نتیجه می توان گفت که، به نظر می رسد مفسده ی واقعی برای پدیده ی شبیه سازی متصور نباشد.این پژوهش به تببین چالش های اخلاقی حکم فقهی و حقوقی شبیه سازی انسانی پرداخته است. مساله ی اصلی این بوده که با پیشرفت علوم زیستی اگر انسانی شبیه سازی شود، درخصوص هویت، حقوق و تکالیف انسان شبیه سازی شده چه پیامد های اخلاقی وجود دارد؟ همچنین ضروری است تا بایدها و نبایدهای اخلاقی در این ارتباط، بر مبنای موازین عرف و شرع، به دقت تبیین گردد .روش تحقیق در این مقاله تفسیری- کیفی است. نظر مؤلف این بوده است که دلایل عقلی مخالفان در ممنوعیت اخلاقی شبیه سازی مخدوش بوده و نادرستی ذاتی آن را اثبات نمی کند. بنابراین با توجه فواید زیاد این فناوری در صورت موفقیت و رفع عیوب آن، انجام تحقیقات علمی در این زمینه جایز است و به لحاظ اخلاقی، فاقد اشکال است. ضرورت و دلیل پرداختن به این موضوع این می تواند باشد که در جهان امروزی شبیه سازی انسان خواسته یا ناخواسته رو به پیشرفت بوده و نظام های دینی و حقوقی خواه ناخواه باید خود را برای پذیرش کودکان شبیه سازی شده آماده سازند، لذا می‌طلبد تا با تبیین  موضوع از منظر اخلاقی وحقوقی ابعاد مختلف انسان شبیه سازی شده و آثارآن  را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها