تحلیل نقدهای وارده بر بنیادهای فلسفی کاوشگری علمی در برنامه فلسفه برای کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه فلسفه تعلیم و تربیت ، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک ، ایران

2 دانشیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت ، واحد اراک ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک ، ایران گروه فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار ،دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاداسلامی اراک، اراک،ایران،

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل نقدهای وارده بر بنیادهای فلسفی کاوشگری علمی در برنامه فلسفه برای کودکان بود. برای این منظور سوالی تحت عنوان چه نقدهایی بر بنیادهای فلسفی کاوشگری علمی در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان وارد است؟ مطرح و تدوین شد. با بهره گیری از روش های کیفی و نیز استنتاج قیاسی به پرسش پژوهش پاسخ داده شده است. پس از توصیف کاوشگری علمی از نظر اندیشمندان و صاحب نظران در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و تحلیل هر یک از نظریات، می توان این فرضیه را دریافت که در نظریات بنیادهای فلسفی و برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در زمینه کاوشگری علمی، تاکید هر دو، بر حس، تجربه، تعقل، تفکر و عقلانیت در زمینه شناخت مشابه است اما در مشارکت و گفتگو و اجتماع پژوهشی متفاوت است. برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در کاوشگری علمی علاوه بر مشاهدات حسی و تعقل تاکید خاص بر گفتگو ، مشارکت و اجتماع پژوهشی دارد

کلیدواژه‌ها