بررسی تاثیر شخصی سازی تبلیغات بر خرید آنلاین کاربران در جامعه نوگرا( مطالعه موردی شبکه اجتماعی اینستاگرام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاداسلامی ، قم، ایران

2 گروه مدیریت،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه گسترش فن آوریهای مربوط به گوشی های هوشمند همراه و افزایش محبوبیت شبکه های اجتماعی اهمیت بررسی نحوه شکل گیری خرید کاربران در بستر شبکه های اجتماعی را دو چندان نموده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شخصی سازی تبلیغات بر خرید آنلاین کاربران می باشد که از روش‌ توصیفی پیمایشی جهت بررسی نحوه تأثیرگذاری عوامل استفاده شده است. جهت تحلیل روابط از روش معادلات ساختاری استفاده شد که با توزیع پرسشنامه در بین نمونه آماری متشکل از 384 نفر از کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاکی از ان است که متغیرهای شناسایی شده، در قالب مدل محقق ساخته دارای اعتبار بوده و شخصی سازی تبلیغات با آگاهی، اعتبار و خلاقیت، سرگرمی، ارزش اجتماعی و اعتماد ارتباط مثبت دارد . آگاهی، اعتبار، سرگرمی خلاقیت و ارزش اجتماعی با تجربه روانی و ارزش تبلیغات رابطه مثبت دارد. همچنین ارزش تبلیغات، تجربه روانی و اعتماد مولفه های تاثیر گزار بر خرید آنلاین می باشند

کلیدواژه‌ها