بررسی نقش مدیریت استعداد و جانشین‌پروری در توسعه عملکرد موسسات حسابرسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه حسابداری، واحد مسجد سلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت استعداد و جاشین‌پروری در توسعه عملکرد موسسات حسابرسی ایران اجرایی شد. جامعه مورد مطالعه کلیه حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی ایران بود. بر این اساس اطلاعات مورد نیاز پژوهش از 384 نفر از حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی ایران به عنوان نمونه آماری جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش به‌وسیله نرم‌افزار SPSS24 و AMOS24 با استفاده از مدل یابی معـادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت استعداد از طریق جانشین پروری در سطح شایستگی فردی بر عملکرد موسسات حسابرسی تاثیر مبت و معناداری دارد. مدیریت استعداد از طریق جانشین پروری در سطح شایستگی سازمانی بر عملکرد موسسات حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت استعداد از طریق جانشین پروری در زمینه خلق دانش بر عملکرد موسسات حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت استعداد از طریق جانشین پروری در زمینه کاربرد دانش بر عملکرد موسسات حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت استعداد از طریق جانشین پروری در زمینه توسعه استعدادها بر عملکرد موسسات حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. لذا می توان عنوان نمود افزایش مدیریت استعداد از طریق استقرار ابعاد جانشین پروری می‎تواند، منجر به ارتقا عملکرد موسسات حسابرسی گردد.

کلیدواژه‌ها