ساختارگرائی تکوینی اشعار کوتاه عزالدین المناصرة

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی، واحدآبادان، دانشگاه آزاداسلامی، آبادان، ایران.

2 گروه زبان و ادبیات عربی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

چکیده

این مقاله با عنوان ساختارگرائی تکوینی اشعار کوتاه عزالدین المناصرة تدوین شده است. ساختارگرایی تکوینی عنوان اصلی روش شناسی گلدمن است که متأثر از ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی است . گلدمن برای درک این موضوع و ارتباط معنادار اثر ادبی با ساختار اجتماعی و تاریخی دورهای که به آن مرتبط است، دو فرآیند تحلیل و شناخت متن ادبی را توضیح می‌دهد که البته این دو فرآیند در ارتباط با هم و به دنبال هم آورده شده‌اند. در واقع، «این‌گونه نقد، خاص ادبیات واقع‌گراست که در آن متن ادبی به عنوان بازتابی از روابط اجتماعی محسوب می‌گردد و نقد موضوعی و درون‌مایه‌ای وقتی که روی روابط و ساختارهای اجتماعی متمرکز گردد، همان نقد جامعه‌شناختی می‌باشد. بر این اساس در این نوشتار کوشش شده است تا از ورای نظریه ساختارشناسی گلدمن و با توجه به دلایل و شواهدی که در تأیید و اثبات پیوند دوسویه میان پدیده‌های اجتماعی و ادبیات وجود دارد به بررسی این روابط در شعر کوتاه عزالدین المناصره پرداخته شود. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد اسلوب شعر کوتاه نزد المناصره، به برتری و تقدیم اندیشه ای خاص تمرکز دارد که بطور مستقیم و بدون بکارگیری اسلوب ارتباطی آزاد گذشته مطرح می شود

کلیدواژه‌ها