مسئولیت بین المللی دولت ناشی از تجارت تسلیحات با گروههای شورشی و شبه نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،، نجف آباد، ایران

چکیده

در قرن بیستم با تشکیل گروههای انسانی تحت عنوان گروههای شورشی و شبه نظامی این گروهها از یکسو به بسیاری از قواعد حقوق بین الملل ملتزم شده اند و از سوی دیگر با توجه به افزایش روند تشکیل این گروهها در عرصه جهانی ضرورت توجه به جایگاه بازیگران غیر دولتی تحت عنوان شورشیان وشبه نظامیان جلب توجه می کند. در شرایط کنونی بین المللی که بسیاری از دولتها در پی اهداف خود و محدودیت در مداخله مستقیم اقدام به حمایت از این گروهها میکنند و این موضوع بر تاثیرگذاری آنها در معادلات جهانی افزوده است. جلوگیری از دستیابی گروه های سازمان یافته مجرمانه و شبه نظامی به سلاح به میزانی قابل توجهی از توانایی آنها در ارتکاب جرایم بین المللی می کاهد و خود نوعی پیشگیری وضعی از وقوع جرایم سازمان یافته و تروریستی محسوب می شود. معاهده تجارت تسلیحات ۲۰۱۳ بعنوان جامع ترین سند مربوط به تجارت تسلیحات میباشد که ضابطه مند نمودن تجارت تسلیحات متعارف و نقش و مسئولیت دولتها را هدف اصلی خود قرار داده است این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آنها به سمت بازارهای غیرقانونی و ارتکاب جرایم بین المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل نموده است که تعهد دولتها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملة آنهاست. نظام مسئولیت نیز قواعد مهمی در ارتباط با کمک و مساعدت به دولتهای ناقض حقوق بین الملل در بردارد که امکان طرح موضوع مسئولیت بین المللی را برای آنها مد نظر داشته است.

کلیدواژه‌ها