جایگاه حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(وظایف دولت اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زینب طاهری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

2 دکتری علوم سیاسی و مربی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

حقوق بشر و شهروندی از مسایل بنیادین عصر جدید هستند، به گونه‌ای که نه تنها هیچ اندیشمند سیاسی و اجتماعی و نظام سیاسی بی‌نیاز از پرداختن به آن نیست بلکه توجه به معیارها و گفتمان حقوق شهروندی به ضرورتی غیرقابل انکار در تاسیس و تثبیت نظامهای سیاسی تبدیل شده است. امام خمینی(ره) بعنوان فقیه سیاسی بنیادگذار نظام سیاسی جمهوری اسلامی با درک مطلوب این ضرورت به خوبی به شاخصه‌ها و ضرورت‌های اعمال حقوق شهروندی پرداخته است. در این مقاله تلاش شده است تا با رویکرد توصیفی-تحلیلی مواضع و ایده‌های امام خمینی(ره) در حوزه حقوق شهروندی بویژه با تاکید بر حق خلوت و حریم خصوصی، حق رفاه و حقوق اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. آرا و ایده‌های امام خمینی از آن جهت اهمیت مضاعف دارد که مبنای تنظیم قانون اساسی و ساماندهی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی است . داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری می شود.

کلیدواژه‌ها