ارائه مدلی برای برندسازی مقصدهای گردشگری با تاکید بر بازاریابی دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی،واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

3 استاد مدعو دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای برندسازی مقصدهای گردشگری با تاکید بر بازاریابی دیجیتال می باشد.لذا 45 مقاله را بین سال های 2010 تا 2020 با استفاده از روش مرور سیستماتیک و تکنیک روش دلفی بررسی نموده است. جامعه آماری شامل 25 نفر از خبرگان این حوزه بود. در دور اول روش دلفی، میانگین نظرات خبرگان از بین 57 سوال تعداد 11 سوال میانگین کمتری از میانگین طیف بودند که به عنوان معیارهای کم اهمیت شناخته و از پرسشنامه حذف گردید. در دور دوم روش دلفی، پرسشنامه دارای 46 سوال بود که براساس میانگین نظرات خبرگان از بین 46 سوال تعداد 6 سوال از پرسشنامه حذف شد. در دور سوم روش دلفی، پرسشنامه دارای40 سوال بود که میانگین نظرات خبرگان مقدار دی فازی همه سوالات بیشتر از میانگین طیف می باشند. بنابراین همه سوالات باقی مانده از اهمیت زیادی برخوردار هستند. با توجه به نظرات خبرگان، دستیابی سوالات به سطح اجتماع مشخص شده و عدم حذف یا اضافه شدن شاخص جدید به پژوهش مشخص شد که شرط توقف پژوهش فراهم شده است.

کلیدواژه‌ها