امکان سنجی تحقق سوء نیت خاص با قصد نامعین در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه حقوق ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

در حقوق کیفری ایران سوء نیت خاص با دو حالت قصد معین(منجز، صریح، مستقیم و یقینی) و علم در ارتباط با وقوع نتیجه با حالت های ذهنی و روانی امکان تحقق دارد. هدف این پژوهش بررسی انواع حالات روانی ذیل عنوان قصد و نحوه پذیرش جایگاه و نقش آن ها در تشکیل عمد خاص می باشد و اینکه آیا با قصد نامعین(قصد غیر مستقیم، ضمنی، احتمالی و...)می توان به سوء نیت خاص رسید یا نه، که به این نتیجه می رسیم ،همه حالات درونی و روانی به علم و قصد می رسد و در کل قصد وضعیت ذهنی مرتکب می باشد که فارغ از شرایط فیزیکی و رفتاری می بایست به آن توجه نمود و انواع حالت های روانی مطرح شده تحت عنوان قصد نامعین در تحقق بخشیدن به سوء نیت خاص با مانع اساسی روبرو خواهد بود. حیاتی و مهم بودن جایگاه این بحث به این دلیل است که تعیین دقیق و شایسته ی موضوع می تواند جهت کیفر و مجازا را تغییر دهد. به خصوص در حقوق کیفری ما که مجازا های شدیدی همچون اعدام، قصاص نفس و عضو و ... نیز به عنوان ضمانت اجرا تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها