بررسی مبانی تفکر سیاسی و اجتماعی شهید مطهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

شهید مطهری تلاش می‌کردند تا ایدئولوژی اسلامی را به‌گونه‌ای عقلانی بازسازی کرده و در مقابل دیگر ایدئولوژی‌ها به دفاع از آن بپردازد. بدین‌ منظور با حضور در عرصه‌های مختلف سعی در دفاع عقلانی از دین و آموزه‌های دینی را داشت و در این راستا به بازسازی مولفه‌های دینی در عرصه‌ی علم و اندیشه می‌پرداخت. با توجه به اهمیت بررسی اندیشه های شهید مطهری مطالعه حاضر با هدف بررسی مبانی تفکر سیاسی و اجتماعی شهید مطهری انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش روش کتابخانه ای، و ابزار جمع آوری داده ها اسناد و مدارک معتبر می باشد.
نتایج تحقیق نشان دادند مبانی تفکر سیاسی و اجتماعی با حجاب و مسئله‌ی حقوق زنان، رسالت روحانیت، اجتهاد و سازگاری اسلام و علم (مدرنیته) در ارتباط بوده و مبانی هستی شناختی تفکر، مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی نیز بر پایه جهان بینی الهی می باشد. همچنین توحید، ربوبیت مطلق الهی و حاکمیت الهی مبانی هستی شناسی اندیشه شهید مطهری را تشکیل داده است.

کلیدواژه‌ها