واکاویی رویکرد جامعه شناختی اولریش بک در رمان بیروت 75 غاده السمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ادبیات غنایی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 استادیار ،گروه ادبیات فارسی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی،ورامین، ایران.

3 استادیار ، گروه ادبیات فارسی، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

چکیده

اولریش بک نظریه پرداز اجتماعی مدرنیته و از جامعه شناسان برجسته ی معاصر آلمان است .
اندیشمندان و متخصصان علم جامعه شناسی در تعریف طبقه اجتماعی از منظرهای متفاوت ، آرای متنوعی ابراز نموده اند .
رمان بیروت 75 نوشته غاده السمان یکی از برجسته ترین بانوان نویسنده عرب است که در سال 1975 به چاپ رسید چار چوب نظری پژوهش بررسی رمان بیروت 75 غاده السمان بر مبنای رویکرد جامعه شناختی اولریش بک میباشد. اولریش بک به عنوان یکی از نظریه پردازان اجتماعی مدرنیته مرگ طبقه ، هویت جمعی و سازه های سنتی را اعلام میکند و بر عنصر فردگرایی تاکید می ورزد. یافته اساسی پژوهش گویای این است که شخصیت های نمادین رمان بر اساس نظریات جامعه شناختی اولریش هویت اجتماعی و تاریخی و پایگاه طبقاتی خود را به فراموشی سپرده و تحت تاثیر اصل فرد گرایی در جستجوی سر نوشت خویش در بیروت شهر آمال و آرزوهایشان میباشند.

کلیدواژه‌ها