ارائه الگوی بازاریابی موبایل در سفر مشتری با رویکرد ارزش مورد انتظار مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ -ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ، ﮔﺮوه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ، تهران، اﯾﺮان

2 اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ –ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ، داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﯽ ، تهران،اﯾﺮان

3 داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎدواﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ، داﻧﺸﮕﺎه ازاد اﺳﻼﻣﯽ ،تهران ، اﯾﺮان

چکیده

هدف از این پژوهش "ارائه الگوی بازاریابی موبایل با رویکرد ارزش مورد انتظار مشتری در سفر مشتری" می‌باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیمی مانند بازاریابی موبایل و ارزش مورد انتظار مشتری، با استفاده از روش آمیخته(کیفی-کمی) و مدل سازی معادلات ساختاری به شناسایی مولفه ها و شاخص های مدل بازاریابی موبایل با رویکرد ارزش مورد انتظار مشتری درسفر مشتری و بررسی ارتباط بین مولفه ها پرداختیم. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان و اساتید بازاریابی و در بخش کمی شامل مدیران و مدیران ارشد بازاریابی می‌باشد. حجم نمونه مورد مطالعه در بخش کیفی 10 خبره در حوزه بازاریابی و در بخش کمی به علت نامحدود بودن جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان کرجسی، 384 نفر تعیین ‌گردید. جهت جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمی استفاده شده است که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان با کمک تکنیک دلفی و روایی سازه و ساختار توسط تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار SmartPLS و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمی از آزمون‌های کلموگروف- اسمیرنوف، جهت تست نرمال و از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌یابی معادلات ساختاری جهت تأیید مولفه ها و ارائه مدل در نرم‌افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج نشان داد که بازی سازی و تبلیغات بر رفتار مصرف‌کننده، رسانه اجتماعی و ارزش مورد انتظار تأثیر دارد…

کلیدواژه‌ها