بررسی و تحلیل مسئولیت کارمندان بانک در رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحدامارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی ، دبی، امارات متحده عربی

3 گروه حقوق، واحدشهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس

چکیده

مسئولیت مدنی به‌عنوان یکی از راه‌های جبران خسارت است که امروزه چه در مسائل حقوق مدنی و چه در مسائل جزائی با عنوان ضمان مطرح است. ازاین‌رو در خصوص اینکه این مسئله در باب کارمندان و یا مسئولین بانک‌ها به‌عنوان اشخاص حقوقی چگونه است، مسائل عظیمی را در خود گنجانده است. در فرض مثال اگر مشتری وجه نقد یا سایر سپرده‌های منقول خود را در نزد بانک به امانت بگذارد و در صورت رجوع و درخواست وجه نقد یا هر سپرده‌ی دیگری با مانع روبه‌رو شود و به دلایلی وجه نقد مفقودشده یا به هر دلیلی موجود نباشد و این مورد از اهمال بانک و کارمندان آن باشد، باید بررسی نمود که مسئولیت مدنی متوجه چه شخصی (اعم از حقوقی یا حقیقی) است؛ در این صورت است که مباحثی همچون قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی و همچنین عناوینی همچون تقصیر، ضرر، زیان، مسئولیت مدنی، شرایط و اوصاف مسئولیت حاکم بر بانک‌ها و غیره موردبحث قرار می‌گیرند. علی‌هذا بیان‌ همه‌ی عناصر مسئولیت مدنی و همچنین انواع آن در خصوص مسئولیت بانک‌ها در قبال مشتری از ضروریات اساسی حال حاضر است که ما ابتدائاً به بیان مفاهیم و پیشینه خواهیم پرداخت و سپس به تقصیر کارمندان بانک و قواعد مربوط به مسئولیت‌پذیری و جبران کامل و معقول خسارت مشتریان از سوی بانک می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها