بررسی تطبیقی اسباب زوال حق انتفاع، در حقوق ایران و لبنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق،واحد مراغه،دانشگاه آزاد اسلامی،مراغه،ایران.

2 استاد یار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد مراغه،مراغه،ایران

چکیده

حق انتفاع یکی از مباحث مهم حقوقی محسوب می شود که مقنن ایران از مواد 40 الی 54 قانون مدنی به بررسی حق انتفاع و انواع آن پرداخته است.برابر ماده 40 قانون مدنی ایران حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن ، شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد، استفاده کند وماده 51 قانون مذکور مقرر می دارد: حق انتفاع در موارد ذیل زائل می گردد:1-در صورت انقضای مدت.2-در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.و قانونگذار لبنان به مسئله حق انتفاع به عنوان یک حق عینی عقاری در مواد 32تا 55 فصل پنجم از باب دوم از قانون مالکیت عقاری پرداخته است.و ماده 32 قانون فوق مقرر می دارد:انتفاع عبارت است از یک حق عینی از طریق استعمال شیئی مختص به غیر و تمتع از آن. و قانونگذار لبنان از ماد 50 الی 54 قانون مرقوم به بحث سقوط حق انتفاع پرداخته است در میان اسبابی که سبب زوال حق انتفاع می شود برخی اسباب مشترکی هستند که موجب زوال حق انتفاع با سایر حقوق عینی می باشند مانند تلف مال موضوع حق و گروهی دیگر اسبابی هستند که با حق ارتفاق اشتراک دارند، که در این تحقیق به بررسی اسباب زوال حق انتفاع در حقوق ایران و لبنان می پردازیم.

کلیدواژه‌ها