تحلیل اثرگذاری سیاست‌های قومی در جمهوری اسلامی ایران بر فرایند همگرایی اقوام استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، تحلیل اثرگذاری سیاست‌های قومی در جمهوری اسلامی ایران بر فرایند همگرایی اقوام استان گلستان بود. اثر بخشی سیاست های قومی و سیاستگذاری قومی به عنوان رویکرد جمهوری اسلامی ایران بر میزان رسیدن اقوام به فهم مشترک و همگرایی مورد ررسی قرار گرفته است با توجه به ساختار قومی در استان گلستان و شکاف های قومی موجود سیاستگذاری در این زمینه یک ضرورت می باشد .پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 1868819 نفر از اقوام ساکن در استان گلستان هستند که براساس سرشماری سال 1395 به‌دست آمده است که براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به-عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تدوین-شده برای هر یک از متغیرهای پژوهش بود که پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار 〖spss〗_26 انجام گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که سیاست-های قومی نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به افزایش همکاری در فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تعاملات و پیوندهای اجتماعی و فرهنگی بین اقوام استان گلستان گردیده است.

کلیدواژه‌ها