فرآیند تحقق مشارکت مردم در دولت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق عمومی، ,واحد شیراز،دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

در سالهای قبلی، پیشرفت‌ها در بستر فناوری اطلاعات منجر به شکل گیری عصر جدید اصلاحات در ابعاد سیاسی عمومی شده است. این اصلاحات از طریق استفاده از ابزارهای فناوری نوین به دگرگونی سیاستها، فرایندها و کارکردهای بخش عمومی انجامیده است. برنامه‌های دولت الکترونیک، دموکراسی و حرکت به سمت حکمرانی الکترونیک نه فقط به منظور ارائه هرچه مطلوبتر خدمات به شهروندان، بلکه برای بهبود کارایی و افزایش مشارکت مردم طراحی شده است. در این خصوص دموکراسی و مشارکت مردم به عنوان اهرمی جهت ارتقای سطح شفافیت در ابعاد سیاسی پیشی‌بینی شده و مطرح شدن اهداف و ابعاد دولت الکترونیک و حرکت به طرف حکمرانی الکترونیک همراه با توسعه مداوم فناوری نوین دولت الکترونیک، منتهی به این نتیجه شده است که بهره گیری و پیاده سازی از این برنامه‌های نوین دولت الکترونیک، هرچه سریعتر در همه ابعاد ارائه خدمات به شهروندان جامعه اجرایی گردد و در انتها می‌توان گفت با پیاده‌سازی و استفاده از دولت الکترونیک در ابعاد سیاسی و دولتی بستر مشارکت و تعامل هرچه بیشتر بین مردم و نهادهای حکومتی حاصل شود. این نوشتار قصد داشته نقش و تعامل دولت الکترونیک بر تحقق مشارکت مردم را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها