بررسی مولفه های برنامه درسی چند فرهنگی از نظر متخصصین این حوزه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی،دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران

2 دانشیار رشته برنامه ریزی درسی ،دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

3 دانشیار رشته برنامه ریزی درسی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ،ایران

چکیده

توجه به تنوع، ایجاد برابری آموزشی و تکریم فرهنگ‌های مختلف برای آگاهی بخشی بین فرهنگی حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه‌های اساسی برنامه‌ درسی چند‌فرهنگی از نظرصاحب‌نظران حوزه‌ی چندفرهنگی است. روش پژوهش ترکیبی از نوع تحلیل محتوای جهت-دار و پیمایشی است. این پژوهش دارای دو جامعه آماری است که اولی شامل 243 اثر فارسی و لاتین در بازة زمانی1380 تا 1397 و 2003 تا 2017 میلادی در حوزه‌ی برنامه ‌درسی چندفرهنگی و دومی متخصصان داخلی با حداقل یک اثر در زمینة آموزش چندفرهنگی است. روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاک‌ مدار100 اثرعلمی و 20 متخصص داخلی انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست تحلیل محتوا و پرسشنامه محقق ساخته بود. داده‌ها براساس ضریب توافق تیگلار محاسبه شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از بین 153 مؤلفه‌ی مورد بررسی،37 مؤلفه به عنوان مؤلفه‌های اساسی برنامه‌درسی چند فرهنگی تعیین شد.
کلمات کلیدی: تکثر گرایی؛ برنامه درسی چند فرهنگی، صاحبنظران فرهنگی

کلیدواژه‌ها