طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مقابله با وندالیسم در دوره اول متوسطه مبتنی بر مولفه های برنامه درسی پنهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه برنامه ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت فرهنگی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مقابله با وندالیسم در دوره اول متوسطه مبتنی بر مولفه های برنامه درسی پنهان انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روش کیفی و کمی است. در بخش کیفی تحلیل محتوای کیفی، مبتنی بر قیاس است. و در بخش کمی نظرخواهی از متخصصان است. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل کلیه منابع و مطالب دردسترس در زمینه مؤلفه های وندالیسم از منابع علمی، مولفه های وندالیسم در مدارس متوسطه اول بین دانش آموزان، تحقیقات پیشین، نظر اساتید و متخصصان موضوعی و جستجو در پایگاههای اطلاعاتی و علمی شبکه اینترنت خواهد بود. در فاز دوم تحقیقات کمی جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان ایرانشهر می باشد. اطلاعات کیفی ابتدا با استفاده از مصاحبه از دانش آموزان و بررسی کتب و منابع موجود جمع آوری شده سپس کد بندی و مقوله بندی شده و به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته خواهد شدو تحلیل داه ها با استفاده از کد گذاری موضوعی طی سه مرحله انجام خواهد شد1- کد گذاری باز 2- کد گذاری محوری 3- کد گذاری انتخابی سپس اطلاعات کمی که از پرسشنامه متخصصان و صاحبنظران جمع آوری شده توسط ابزارهای آماری spss و با استفاده از روش رگرسیون همبستگی شان بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها