بررسی و نقد صلاحیت های حرفه ای معلمی از منظر رویکرد پست مدرن با تاکید بر آراء هنری ژیرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری'گروه فلسفه تعلیم و تربیت، واحد اصفهان( خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده مسول)

3 استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی و نقد صلاحیت های حرفه ای معلمی از منظر رویکرد پست مدرن با تاکید بر آراء ژیرو است. در انجام این پژوهش از روش تحلیل فرارونده استفاده شده است. حوزه این پژوهش شامل کلیه کتاب ها، پایان نامه ها و مقالاتی است که در زمینه موضوع پژوهش وجود دارند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار فیش برداری استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش نظام مقوله بندی قیاسی و کد گذاری موضوعی انجام گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، مقوله های محوری صلاحیت های حرفه ای معلمی عبارت است از: معلم به عنوان هماهنگ کننده و تسهیل گر یادگیری، داشتن روابط دموکراتیک، ابداع گفتمان های انتقادی، نقش معلم در تدوین برنامه درسی، پرورش فاعلان سیاسی، معلم سازنده دانش و زبان، ایجاد فرصت برای خرده فرهنگ ها، معلم به عنوان کارگزار فرهنگی، معلم به عنوان روشنفکری تحول آفرین. از جمله نقد های وارد بر این رویکرد، عدم ارائه الگو و برنامه کاربردی منسجم، سلطه معکوس، فردگرایانه، گفتمان روشی بی تکیه گاه، چرخش قدرت از مولف به خوانند می باشد.

کلیدواژه‌ها