بازآفرینی مؤلفه ‌های فرهنگی تمدن اسلامی براساس کتاب سفینه البحار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری،رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 عضو هیئت علمی جامعه المصطفی، مجتمع امین، قم، ایران.

چکیده

سیره نبوى(ص) به لحاظ اهمیت نظرى و عملى از دیرباز مورد توجه نویسندگان مسلمان بوده است. بى شک تحقیق صحیح و موفق در این باب مى طلبد که کلیه منابع و روایات موجود مورد نظر و نقد و بررسى قرار گیرند. کتاب سفینه البحار گرچه از منابع متإخر به شمار مى رود، ولى به جهت فهرست بندی کتاب بحار الانوار و گردآورى روایات پراکنده منابع متعدد شیعى از اهمیت بیشترى برخوردار است.
هدف اصلی این پژوهش تبیین مولفه های فرهنگی تمدن اسلامی بر اساس کتاب سفینه البحار است. لذا تلاش می شود که رویکرد سفینه البحار به عنوان یک منبع شیعی نسبت به مولفه های تمدن اسلامی مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.
با توجه به اینکه مبنای کتاب سفینه البحار برعلم حدیث و آثار اهل بیت عصمت و طهارت قرار گرفته است؛ از چارچوب نظری سیره پژوهی و روش اسنادی- کتابخانه‌ای همراه با ابزار فیش‌برداری برای نگارش استفاده شده است.
کلیدواژگان: تمدن اسلامی، فرهنگ، سفینه البحار، بازآفرینی

کلیدواژه‌ها