دشوار شدن اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد سمنان

2 استادیار دانشگاه آزاد سمنان گروه حقوق

3 استادیار دانشگاه ازاد سمنان دانشکده فقه و حقوق

چکیده

یکی از اصول بنیادین و موثر در شکل گیری قراردادها التزام و پایبندی به تعهدات می باشد. با این حال اجرای اصل وفای به عهد اغلب با موانعی مواجه می گردد به نحوی که بروز این موانع گاه اجرای موضوع قراردادی را ناممکن ساخته و گاه اجرای آن را با مشقت و دشواری زیادی همراه می نماید. یکی از مشکلاتی که همواره اجرای تعهدات قراردادی به خصوص قراردادهای طولانی مدت را مورد تهدید قرار می دهد گذشته از حوادث منع کننده، بر هم خوردن تعادل اقتصادی عوضین در اثر شرایط و اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی می باشد.
این پژوهش با هدف بررسی دشوار شدن اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته شد و به چنین نتایجی دست یافته شد:
تعذر اجرای تعهدات قراردادی تحت عنوان ماده ۷۹ کنوانسیون وجود دارد. این ماده بیان می دارد که در صورت عدم انجام تعهد به دلیل مانع غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل، متهد از پرداخت خسارت معاف می گردد. نکته حائز اهمیت در کنوانسیون در رابطه با تعذر اجرای قرارداد و معافیت از خسارت حاصل از نقض قرارداد، عدم استفاده از مفاهیم و عبارات حقوق داخلی در رابطه با مانعی است که سبب معافیت می شود؛ زیرا هدف کنوانسیون نزدیک کردن اصول و قواعد حقوقی و راه های حاکم بر روابط تجاری بین المللی و برداشتن تفاوت ها و تعارضات بوده است.

کلیدواژه‌ها