بررسی پیامدهای حقوقی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات، امارات.

2 استادیار حقوق بین الملل عمومی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهران، تهران، ایران

3 استادیار حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

چکیده

مساله تحقیق: با پیروزی انقلاب اسلامی ‌و هدف آن در تحقق توسعه همه جانبه، انرژی هسته‌ای در کانون توجه دولت مردان قرار گرفت. دشمنی با انقلاب اسلامی ‌و مخالف غرب با توسعه آن سبب شد تا هدف ‌ایران از استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای به بحران بین‌المللی تبدیل گردد و منجر به شکل‌گیری مخالفت‌ها با ترقی ‌ایران در ‌این حوزه شود. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای حقوقی برجام می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی که با روش کتابخانه‌ای توام با فیش‌برداری از منابع کتب حقوقی و هم چنین استفاده از منابع ‌اینترنتی به کار برده می‌شود در پی بررسی پیامدهای حقوقی برجام می‌باشد.
نتایج: در این پژوهش سیر تاریخی مذاکرات هسته‌ای از سال‌های 2000 تا توافق وین، فرصت‌ها و تهدیدات حقوقی برجام، ضعف حقوقی برجام و خروج آمریکا پرداخته شده و به تحلیل پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن پرداخته شد. برخی معتقدند که پس از حصول توافق هسته‌ای یا برجام به دلیل شکل تنظیم سند و با استناد به قصد و نیت طرف‌ها و به صراحت متن آن، تنها سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است و بنابراین، نمی‌توان آن را عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد یا موافقتنامه بین‌المللی دانست.

کلیدواژه‌ها