تحولات مربوط به مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در ق. م.ا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی ،گروه حقوق،واحد آبادان،،دانشگاه آزاد اسلامی،آبادان،ایران

چکیده

با توجه به اینکه در حقوق کیفری ایران اطفال و نوجوانان قوه عاقله ندارند، لذا فاقد مسئولیت کیفری هستند و قانونگذار تدابیر خاصی را جهت حمایت از آنان پیش بینی کرده است. در نظام حقوقی ایران اختلاف نظرهایی در مورد تعریف طفل و نوجوانان و سن دقیق مسئولیت کیفری وجود دارد و در قانون جدید مجازات اسلامی هم راه حل های خاصی برای حل این مشکل پیش بینی شده است و با تفکیک مسئولیت کیفری اطفال درحدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش داده است. البته میان بلوغ جسمی و رشد عقلی تفاوت هایی وجود دارد و مسئولیت کیفری زمانی محقق می شود که از نظر جزایی رشید باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برطرف کردن مشکلات قضایی ویژه نوجوانان، اطفال تا سن 18 سال به دسته‌های مختلفی تقسیم شده اند.
مقاله حاضر کتابخانه ای بوده که هدف آن بررسی تحولات انون مجازات در رابطه با مسولیت کیفری کودکان و نوجوانان است و سوال اصلی آن بررسی تفاوات قانون مجازات سال 92 نسبت به قانون سابق در رابطه با مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان می باشد و فرضیه آن به نظر میرسد که تحولات مهمی در قانون مجازات سال 92 نسبت به قانون سابق در بخش حدود و تعزیرات باشد و نتیجتا این که در این قانون سعی شده ایرادات قانون سابق مرتفع شده اما در جرایم حد و قصاص کما فی سابق ملاک بلوغ شرعی می باشد.

کلیدواژه‌ها